УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

» Діяльність » нормативно-правова база » Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області


Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області

0     02 січня 1970 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області

25 жовтня 2019 року №178

 

 

ПОРЯДОК 
організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Службі автомобільних доріг

у Дніпропетровській області

 

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб під час отримання, реєстрації, розгляду та обліку повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), що надходять через телефонну «гарячу лінію», офіційний веб-сайт, засобами поштового чи електронного зв’язку, а також на особистому прийомі громадян.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, використовуються у таких значеннях:

ідентифікація повідомлення - встановлення відповідності інформації, наведеної в повідомленні, ознакам корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

повідомлення про корупцію - повідомлення про порушення вимог Закону, яке містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону;

попередній розгляд - аналіз інформації, яка міститься у повідомленні про корупцію, на відповідність вимогам Закону.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції»«Про інформацію»«Про звернення громадян»«Про доступ до публічної інформації»,«Про захист персональних даних».

3. Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має стосуватися конкретного працівника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, містити фактичні дані про порушення ним вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, які можуть бути перевірені.

4. Повідомлення про корупцію має містити:

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посаду та місце роботи;

інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автора повідомлення).

5. Повідомити про корупцію може працівник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області без зазначення авторства (анонімно). Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначено частиною п’ятою статті 53 Закону. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник САД у Дніпропетровській області або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

6. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник САД у Дніпропетровській області ініціює дисциплінарне провадження щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Посадові особи САД у Дніпропетровській області у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками САД, зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

7. Повідомлення про корупцію може подавати окрема особа (індивідуальне) або група осіб (колективне). Повідомлення може бути як письмовим, так і усним.

8. Усне повідомлення викривач викладає на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку, вказаних на офіційному веб-сайті САД у Дніпропетровській області.

9. Письмове повідомлення надсилається поштою з поміткою «Про корупцію», вноситься на спеціальну електронну пошту САД у Дніпропетровській області antikor@sad.gov.ua, передається викривачем особисто до САД у Дніпропетровській області, надсилається поштою, або на особистому прийомі.

10. Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, наведений у додатку 1.

Для визначення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, необхідно керуватись додатком 2. У додатку 2 наведено перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну та, відповідно, адміністративну відповідальність, визначено підслідність кримінальних правопорушень, а також які посадові особи мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Розгляд повідомлення про порушення вимог Закону здійснює Уповноважений з антикорупційної діяльності.

 

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію

1. Організація роботи з повідомленнями про корупцію ґрунтується на таких засадах:

1) знання та обізнаність - інформування про можливість подати повідомлення про корупцію;

2) доступність - забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення про корупцію;

3) довіра - інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

4) ефективність - реагування на випадки порушення вимог Закону;

5) прозорість - інформування викривачів про те, як розглядаються їх повідомлення про корупцію;

6) аналіз та вивчення - систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію.

2. Принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію:

1) доброчесність: поведінка працівників Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області має відповідати вимогам Закону та загальновизнаним етичним нормам;

2) захист прав викривачів: посадові особи САД у Дніпропетровській області, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;

3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи САД у Дніпропетровській області повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;

4) зворотній зв’язок: підтримання зв’язку з викривачем, навіть якщо повідомлення надане анонімно;

5) неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з САД у Дніпропетровській області;

6) об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації дається повна та об’єктивна оцінка;

7) рівність: забезпечується однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

III. Порядок отримання повідомлень про корупцію

1. Прийняття повідомлень, що надійшли через телефонну «гарячу лінію», офіційний веб-сайт, спеціальну електронну пошту САД у Дніпропетровській області, а також на особистому прийомі громадян, здійснює Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності (далі - Уповноважений).

2. Номер телефону, за яким працює телефонна «гаряча лінія», та графік її роботи підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті САД у Дніпропетровській області.

3. Інформація про години особистого прийому Уповноваженого також підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті.

4. Під час особистого прийому повідомлень та для прийому повідомлень телефонною «гарячою лінією» Уповноважений може використовувати опитувальний лист, зразок якого наведено у додатку 3 до Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 липня 2017 року № 286.

5. Повідомлення, які надходять поштою до САД у Дніпропетровській області з поміткою «Про корупцію», після їх реєстрації передаються Уповноваженому.

6. Повідомлення, які надійшли до САД у Дніпропетровській області засобами електронного зв’язку, через спеціальну телефону лінію та на особистому прийомі, вносяться до Журналу обліку повідомлень про корупцію, внесеними викривачами (додаток 4) у вигляді реєстраційної картки (додаток 5), яка складається на підставі опитувального листа (додаток 3)

 

IV. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях

 

За повідомленнями, що надійшли до САД у Дніпропетровській області, проводиться перевірка інформації.

Доручення про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлень надається начальником САД у Дніпропетровській області або особою яка його заміщує.

Посадовим особам, яким доручено проведення перевірки інформації, надається право:

- запрошувати заявника та інших осіб, які причетні до фактів, що стали причиною звернення до САД у Дніпропетровській області, й одержувати від них усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії), що стосуються перевірки інформації зазначеної в повідомленні;

- зв’язуватися із заявником у разі потреби для уточнення інформації, одержувати від нього за його згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії) стосовно змісту повідомлення;

- ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, зазначеної в повідомленні.

Посадовим особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених Законом.

За результатами розгляду повідомлення надається аргументована усна, а в разі вимоги заявника - письмова відповідь.

У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформуються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, визначені Законом.

За підсумками роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, один раз на рік Уповноваженим складається звіт. Звіт повинен містити інформацію про:

  • кількість повідомлень, що надійшли;
  • основні питання, що порушуються;
  • результати розгляду.

Документи і матеріали стосовно розгляду повідомлень, що надійшли до САД у Дніпропетровській області, обліковуються і формуються у справи.

Аналітичні матеріали, що не містять інформації з обмеженим доступом та загальні результати роботи із повідомленнями розміщуються на веб-сайті САД у Дніпропетровській області.

 

 

Провідний уповноважений

з антикорупційної  діяльності                                                        І.С. Корнійчук